Drugsbeleid

Tabak-, alcohol- en andere drugsbeleid binnen Chiro WAWW

 

Werkjaar 2016 -2017

 

1.     Voorwoord

 

Beste ouders, leden en sympathisanten,

In onze Chiro hebben wij al enkele jaren een duidelijk beleid en visie over alcohol- en drugsgebruik. Het beleid is een instrument waarin alle regels en sancties rond alcohol en drugs in opgenomen zijn. Het laat ons niet alleen toe om correct en consequent op te treden als er iets misloopt, maar dit toont ook aan iedereen waar de grens ligt. Wat kan er wel en wat kan er niet binnen onze vereniging?

Wij nemen deel aan het J.E.P.-programma. De afkorting J.E.P. staat voor Joint Effort Project en is een initiatief in het kader van drugpreventie van een aantal service clubs uit Brugge en Damme in samenwerking met Jeugddienst Brugge, Jeugddienst Damme en Preventiedienst Brugge. Het project omvat twee luiken.

In het eerste luik kregen twee vertegenwoordigers van onze Chiro een vorming over het thema alcohol, drugs en preventie. Op die manier zorgt J.E.P. ervoor dat de leiding correcte kennis heeft over het thema alcohol en andere drugs.

In het tweede luik werd gevraagd een eigen alcohol en drugsbeleid op te stellen. Daarnaast diende er een visie opgemaakt te worden die weergeeft hoe we als groep kijken naar het gebruik van alcohol en andere drugs en welk effect dit kan hebben op onze werking. Op basis van deze visie, maakten we afspraken over wat wel en niet kan en stelden we een aantal structurele maatregelen op (bijvoorbeeld: het aanstellen van BOB’s). Zo hopen we problemen te vermijden.

Dit beleid werd opgesteld door de voltallige leidingsploeg en gecontroleerd door J.E.P.

Heb je vragen, opmerkingen of bezorgdheden, dan kan je steeds terecht bij de groepsleiding of volwassen begeleiders. Zij vormen binnen onze groep het aanspreekpunt voor deze materie.

2.     Visie

Als leiding tonen wij het goede voorbeeld vanuit de pedagogische functie die we hebben tegenover de jongeren in onze Chiro. Wij willen het imago van onze Chiro op geen enkele manier schaden. Daarom staan wij erop dat de wetgeving correct gevolgd wordt. Vriendschap staat bij ons centraal. Wij willen onze jongeren op elke Chiro-activiteit een goed gevoel geven, zichzelf laten zijn en ervoor zorgen dat ze elke keer opnieuw blij zijn om in de Chiro te zitten. Ook binnen de leidingsgroep is er sprake van een goede vriendschapsband, die we willen doorgeven aan onze leden.

Wij creëren een veilige omgeving voor onze leden en geven hen vanaf ze zestien jaar zijn de nodige ruimte om zich te ontwikkelen. Wij hebben een ‘Baar’ in de Chiro die vanaf aspirant toegankelijk is, waar de mogelijkheid is om gezellig samen te zijn. Dit is een ontmoetingsplaats waar een alcoholische consumptie niet vreemd is. We waken er als leiding steeds over dat dit binnen de grenzen van de wetgeving blijft en hebben een nultolerantie tegenover drugs (met uitzondering van alcohol en tabak voor de oudste leden).

Wij willen onze oudste leden (+16) op een bewuste manier met alcohol en tabak leren omgaan en zijn van mening dat dit in de Baar van onze Chiro zeker kan, mits bewaking van de leiding. Als leiding zelf roken of drinken wij geen alcohol in het bijzijn van onze leden. We vinden dat we de verantwoordelijkheid hebben om hen op geen enkele manier aan te zetten tot gebruik van tabak of alcohol.

Onze visie is van toepassing op iedereen die lid is van Chiro WAWW. Het gaat in het bijzonder om alle leden, de leiding, vrijwilligers, de kookploeg en de volwassen begeleiders (vb’s), op activiteiten, op weekend en op kamp.

De regels in dit document zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de voltallige leidingsploeg en andere sympathisanten op dezelfde lijn staan. Zo vermijden we onnodige discussies betreffende dit onderwerp.

3.     Regels en sancties

Op de volgende pagina’s staan de belangrijkste afspraken en mogelijke sancties van ons beleid uitgeschreven. Deze regels worden ondersteund door onze gehele leidingsploeg en vb’s.

3.1   Afdelingen

Jongste groepen

Ribbels: 6- tot 8-jarigen

Speelclub: 8- tot 10-jarigen

Rakwi’s: 10- tot 12-jarigen

Tito’s: 12- tot 14-jarigen

Oudste groepen en leiding

Keti’s: 14- tot 16-jarigen

Aspi’s: 16- tot 18-jarigen

Leiding, vb’s en kookploeg: vanaf 18 jaar

 

3.2   Afsprakentabellen

Elke tabel geeft een overzicht over welke regels er worden toegepast bij welke groep. De tabellen zijn opgesplitst per soort activiteit omdat er andere regels gehanteerd worden op een zondagmiddag dan op kamp of weekend. Verder in het document staat meer informatie over de bijhorende sancties.

Wekelijkse activiteit op zondag

 

Afdeling

Bezit

Gebruik

Tabak

Jongste groepen

Nooit

Nooit

 

Keti’s

Nooit

Nooit

 

Aspi’s

Ja

Na activiteit

 

Leiding

Ja

Na activiteit

Alcohol

Jongste groepen

Nooit

Nooit

 

Keti’s

Nooit

Nooit

 

Aspi’s

Nooit

Na activiteit of in het weekend in de Baar

 

Leiding

Nooit

Na activiteit of in het weekend in de Baar

Andere drugs

Iedereen

Nooit

Nooit

 

Speciale activiteiten (kamp, weekend,…)

 

Afdeling

Bezit

Gebruik

Tabak

Jongste groepen

Keti’s -16

Nooit

Nooit

 

Keti’s +16

De leiding houdt de tabak bij.

Eenmaal per dag, na toestemming van de leiding*

 

Aspi’s

Houden tabak zelf bij, uit het zicht van anderen.

Driemaal per dag, na toestemming van leiding**

 

Leiding

Ja

Niet tijdens de activiteit en buiten het zicht van de leden

Alcohol

Jongste groepen

Keti’s (-16)

Nooit

Nooit

 

Keti’s (+16)

Nooit

Max één licht alcoholisch drankje*** op groepsweekend, één licht alcoholisch drankje op tweedaagse en één licht alcoholisch drankje aan het kampvuur indien dit hun keuze is.

 

Aspi’s

Nooit

Het gebruik van alcoholische drank is maximaal vier keer per kamp toegelaten ‘s avonds na de activiteiten. Aspi’s mogen geen sterke alcoholische drank nuttigen. De leiding waakt hier steeds over dat dit binnen de perken blijft.

 

Leiding

Toegestaan

Na de activiteiten en buiten het zicht van de leden

Andere drugs

Iedereen

Nooit

Nooit

 

 

3.3   Tabak: extra info en sancties

Tijdens activiteiten op zondagmiddag/weekend/kamp:
 

-        Het gebruik van tabakswaren (inclusief het gebruik van de elektronische sigaret) is nooit toegelaten.

Na activiteiten op zondagmiddag/weekend/kamp:

-       Roken gebeurt altijd buiten het zicht van niet-rokende leden.

-       De leiding ziet toe op de evolutie van het rookgedrag binnen een groep en waakt er over dat de Chiro geen plaats wordt waar het rookgedrag wordt aangeleerd.

-       Het is bij wet verboden om in (jeugd)lokalen te roken. Ook in de baar wordt nooit gerookt.

 

*Keti’s (+16) mogen tijdens het groepsweekend en het kamp eenmaal per dag roken na de activiteiten, na toestemming van de leiding en indien dit op voorhand afgesproken is. Roken gebeurt steeds onder toezicht van leiding, die de tabak bijhoudt en zelf niet meerookt.

**Aspi’s mogen tijdens het groepsweekend en het kamp driemaal per dag roken, na toestemming van leiding en indien dit op voorhand afgesproken is. De aspi’s houden de tabak zelf bij zich, uit het zicht van anderen.

Om het aanzetten tot roken te vermijden mogen leden geen sigaretten aan elkaar geven of verkopen. Leiding mag geen sigaretten delen of verkopen aan leden.

Als er over het algemeen problematisch gedrag wordt vastgesteld, zoeken wij hulp bij een externe organisatie zoals het JAC of De Sleutel. De leiding van de desbetreffende groep en de groepsleiding volgen dit op.

Sancties

-        Elke overtreding gaat gepaard met een gesprek met de leiding van de desbetreffende groep (in geval van een lid), met de groepsleiding (in geval van leiding) of met de volwassen begeleiders (in geval van groepsleiding).

-        Na twee overtredingen wordt hierover een gesprek gevoerd in de groep en worden de ouders ingelicht door de leiding en eventueel de groepsleiding. Bij een leid(st)er wordt er een gesprek gevoerd op de leidingskring. Bij meerdere overtredingen van een leid(st)er wordt dit geval per geval besproken op de leidingskring.

 

3.4   Alcohol

 

***licht alcoholisch drankje: hiermee bedoelen we alles behalve sterke drank. Bv. een pintje, kriekje of wijntje.

Regels

Tijdens activiteiten op zondagmiddag/weekend/kamp:

-        Bij aspi’s en leiding is het gebruik van alcoholische drank toegelaten ‘s avonds na de activiteiten. (Voor leiding als de leden slapen, met uitzondering van de aspi’s)

-        Er wordt geen sterke alcoholische drank aangeboden aan de keti’s en aspi’s, ook niet aan aspi’s ouder dan 18 jaar. Dit hebben we besloten met de leidingsploeg om zo problematisch drankgebruik te vermijden. -18 jarigen zijn bij wet verboden sterke drank te nuttigen.

-        De leiding voorziet de nodige niet-alcoholische drank voor leden die geen alcohol wensen te drinken. Bijvoorbeeld frisdrank of een niet-alcoholische cocktail.

-        Het meebrengen van alcohol door leden is op elk moment verboden.

-        Minimum één leid(st)er, die in het bezit is van een rijbewijs, blijft 100% nuchter tijdens kampvuuravond of elke baravond. Maar iedere leid(st)er draagt ook ‘s avonds en ‘s nachts verantwoordelijkheid over zijn/haar leden en moet steeds in een toestand verkeren om die verantwoordelijkheid op te nemen.

 

Buiten de activiteiten:

-        Wie in chiro-uniform alcohol nuttigt, doet dit steeds met mate om het imago van onze Chiro niet te schaden. Storend gedrag ten gevolge van alcohol is verboden.

-        Indien iemand van de leiding de avond voor de chiro-activiteit te veel drinkt en niet op een aanvaardbare manier leiding kan geven, wordt de persoon in kwestie aangesproken. Op het moment zelf wordt beslist of deze persoon al dan niet de activiteit mag verderzetten. Later wordt dit op LK besproken.

 

Sancties

-        Wie dronken aankomt op een activiteit wordt onmiddellijk onder begeleiding naar huis gestuurd.

-        Bij een overtreding tijdens een dagactiviteit (bv: iemand van de leiding vindt een fles alcohol in de tent, een leider drinkt toch een pintje in het bijzijn van de leden) wordt deze persoon onmiddellijk aangesproken en de drank wordt afgenomen. Als dit niet meer gebeurt, volgen er geen verdere sancties.

-        Bij een overtreding tijdens een dagactiviteit (bv: een lid drinkt alcohol of ruikt naar alcohol tijdens een spel) mag men niet verder deelnemen aan de activiteit. Op weekend of op kamp wordt men onmiddellijk naar bed gestuurd. Verder houden we een gesprek met de persoon in kwestie en maken we hem/haar duidelijk dat zo’n gedrag niet kan.

-        Elke overtreding gaat gepaard met een gesprek met de leiding (in geval van een lid), met de groepsleiding (in geval van leiding) of met volwassen begeleiders (in geval van groepsleiding).

-        Na twee of meer overtredingen wordt hierover een gesprek gevoerd in de groep en worden de ouders ingelicht door de leiding en eventueel de groepsleiding. Bij een leid(st)er wordt er enkel een gesprek gevoerd op de leidingskring.

-        Indien iemand buiten de activiteiten overmatig drinkt in uniform (bv. op Dag van de jeugdbeweging) vindt er een gesprek met de groepsleiding plaats.

 

 

3.5   Softdrugs, harddrugs en niet-voorgeschreven medicatie

 

In de Chiro

-        Het gebruik en bezit van drugs (bv. cannabis, xtc, …) en niet-voorgeschreven medicatie is in geen geval toegelaten. We baseren ons op de medische fiche van het lid.

 

Sancties

-        Leden die zondigen tegen het gebruik en/of bezit van softdrugs worden in de mate van het mogelijke onmiddellijk naar huis gestuurd/gebracht. Overtredingen worden doorgegeven aan de groepsleiding, die dit - samen met de leiding - doorgeeft aan de ouders van het lid.

-        De leiding van de afdeling voeren samen met de volwassen begeleiders een gesprek met de persoon die drugs bezit of gebruikt. Bij overtreding van een leid(st)er voert de groepsleiding dit gesprek samen met de volwassen begeleiders.

-        Bij bezit van drugs vragen we de persoon om de drugs te vernietigen onder toezicht van de leiding. Indien de persoon dit niet wil, vernietigt de leiding de drugs.

-        Aspi’s en leiding die zondigen, krijgen bovendien een maand baarverbod.

-        Bij een tweede overtreding wordt het lid en/of de leid(st)er definitief uitgesloten uit de Chiro.

-        Als we ons zorgen maken over het gebruik of het bezit van een lid spreekt de leiding van het lid de persoon hierover aan. Als we ons zorgen maken over het gebruik of bezit van een leiding, spreekt de groepsleiding de persoon hierover aan.

-        Alle drugs die gevonden worden, worden vernietigd.

 

Gebruik van drugs buiten chiroactiviteiten

 

Regels

-        Het gebruik van eender welke vorm van illegale drugs in chiro-uniform staat gelijk aan het gebruik tijdens chiroactiviteiten en zal dan ook als dusdanig gesanctioneerd worden.

-        Het gebruik van illegale drugs wordt absoluut niet goedgekeurd.

-        Het gebruik van illegale drugs in of rond de chirolokalen en -terreinen is niet toegelaten!

-        De Chiro mag gewoon in geen enkel verband kunnen gebracht worden met illegale drugs.

 

Sancties

-        Bij overtredingen worden dezelfde sancties toegepast als bij overtredingen tijdens chiroactiviteiten. Aangezien het gebruik buiten de Chiro plaatsvindt, kunnen de drugs niet worden afgenomen.

 

 

Heb je nog vragen? Contacteer de groepsleiding via mail: info@chirowaww.be

 

Vragen voor het JAC Brugge?

-        Tel. 050 33 83 06

-       Website: http://www.jacnoordwestvlaanderen.be

 

Vragen voor De Sleutel?

-        Tel. 050 40 77 70 

-       Website: http://www.desleutel.be